Referat af generalforsamling 2021

(23-08-2021)


Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skakklub


Torsdag 12. august 2021 kl. 19.30 i klubbens lokaler.


Deltagere:


Claus Rossen, Jacob Graves, Peter Graves, Allan Holst, Jens M. Villumsen, Bent Miltersen, Bent Frederiksen, Børge Fisker, Bjarne Nielsen, Erik Laursen, Lars Jensen, Aksel Ruppert, Johannes Sørensen, Mads Panny.

1. Valg af dirigent

Bent Bro Miltersen foreslået og valgt.

2. Formandens beretning

En ganske kort beretning denne gang, da der i sagens natur ikke er sket så meget det forgangne års tid.


Vi holder medlemstallet på godt 40, og et herligt element herved er, at vi har stadig flere junior- spillere, der holder ved. Klubben åbner traditionelt for sine aktiviteter om torsdagen fra kl. 19, men i første omgang måtte vi stå klar kl. 18 og nu kl. 17.30 for vores yngste medlemmer. Disse kommer for at spille og blive undervist, så det er en stor fornøjelse.


Spillermødet fik vi arrangeret i Thomas' have, og der dukkede atter 16 glade medlemmer op og grillede og sludrede. Vi var i Skive til den årlige bykamp med tyve spillere, og igen trak Skive det længste strå. Dog vandt vi anden halvleg, så vi samlet blot tabte med 3 point.


Hærvejsturneringen blev gennemført, denne gang med 18 deltagere fordelt på tre grupper. Vores medlemmer er typisk først klar til den nye sæson, når november og holdturneringen melder sig. Thomas og jeg delte sejren i den øverste gruppe med hver 4 point, Børge vandt gruppe 2 med 4 point og Hans Kurt gruppe 3 med 3 1⁄2. Vi var nogle stykker med i Holstebros weekendturnering midt i september, og sandelig om ikke Bjarne fik sat et par lokale mesterspillere til vægs og blev nummer to, lige efter mig! Thomas nåede at hjemføre en flot turneringssejr i Hernings mandags- turnering.


Holdturneringen kom akkurat i gang med tre hold. Kun Viborg 1 og 2 nåede dog at gennemføre første runde, da aflysningerne blev gennemført. Begge hold fik flotte åbningsresultater ved mod et par ratingfavoritter at få 4-4. Efter disse oplevelser var vi henvist til skak over internettet. Det bliver sandelig rart at komme i gang med vores velkendte klubaftener igen!


Beretningen enstemmigt vedtaget.


3. Aflæggelse af regnskab

Driftsresultat: 8.370,59
Balance 59.851,08
Villy Anlys Fond indestående 102.303,41
Regnskab enstemmigt vedtaget.


4. Kontingentfastsættelse

Uændrede takster blev vedtaget:
Pensionister: 350,-
Seniorer: 450,-
Juniorer: 200,-
Børn: 200,-
B-medlemmer: 100,-


5. Forelæggelse af budgetoverslag

Fremlagt.
Der forventes et driftsresultat på 5.480,00


6. Indkomne forslag

Ingen.


7. Valg af formand

Claus Rossen foreslået og valgt med akklamation. Der var ikke andre opstillede kandidater.


8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Thomas Højbjerg, Bjarne Nielsen og Børge Fisker er på valg. Alle tre villige til genvalg og der var ikke andre kandidater.


9. Valg af to bestyrelsessuppleanter

Bent Frederiksen og Karsten Horslund foreslået og valgt uden modkandidater.


10. Valg af tre medlemmer af spilleudvalget

Thomas Højbjerg, Claus Rossen og Børge Fisker er på valg. Alle tre villige til genvalg og ingen andre stillede op.


11. Valg af en revisor.

Hans Kurt Jacobsen genvalgt.


12. Eventuelt

Mads Panny opfordrede til, at bestyrelsen henvender sig til Ole Brandt Pedersen, sekretariatschef i Viborg Kommune for at få klarhed over, hvilke muligheder der er med Villy Anlys fond.
Ros fra Peter Graves til Thomas i bestyrelsen for at arrangere turneringer på chess.com under nedlukningen.
Formanden orienterede om efterårets akiviteter.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.09.


Referent: Jens M. Villumesen


Dirigent: Bent Miltersen