Referat af generalforsamling 2023

(20-06-2023)


Referat af ordinær generalforsamling i Viborg Skakklub


Den 1. juni 2023 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling i klubbens lokaler på Finderuphøj Skole.


Deltagere:

Claus Rossen, Lars Jensen, Thomas Suarez, Bjarne Nielsen, Børge Fisker, Allan Holst, Bent Bro Miltersen, Peter Graves, Søren Ejdum, Anders Bjært, Søren Poulsen, Jens Martin og Karsten Horslund.


Inden generalforsamlingen startede mindedes forsamlingen med et øjebliks stilhed Peder Bækgaard, der afgik ved døden i sæsonen.


Der forelå følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Forelæggelse af budgetoverslag
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. Formand Claus Rossen er på valg
  2. Tre bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Nielsen, Børge Fisker og Thomas Højbjerg er på valg.
  3. To suppleanter til bestyrelsen. Karsten Horslund og Bent Frederiksen er på valg.
  4. En revisor. Karsten Horslund er på valg.
  5. Spilleudvalget. Claus Rossen, Børge Fisker og Thomas Højbjerg er på valg.
 8. Eventuelt


1. Valg af dirigent

Jens Martin blev valgt.

Jens Martin konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning


Vi afslutter denne sæson med 50 medlemmer, lidt flere end sidste år. Det skyldes især en voldsomt voksende juniorafdeling. Ved et telefonopkald fortæller en far eller mor om deres søn, der har fået interesse for spillet. Gerne fra internettet eller i skolen. Siden modtager Thomas og jeg det interesserede medlem fra kl. 17.30 om torsdagen, og det billede har altså gentaget sig igen og igen. Kunststykket er i høj grad at få den interesserede til at finde det interessant at spille, og dertil virker skoleskakstævnerne fortrinligt. Ved disse stævner spilles syv partier i løbet af for- og eftermiddag, lidt ligesom vore hurtigskakstævner. Vi har også valgt at køre med fire årlige skakturneringer her i klubben, så man ikke skal vente så længe på at komme i gang med turneringsskakken. Flere medlemmer til at tage imod disse nye spillere vil være særdeles velkomment.


Lad mig i øvrigt indlede årets beretning med det sidste, der er sket, nemlig DSU’s pokalfinale. Atter vandt vi hovedkredsens pokal i eliterækken, og skulle dermed spille med i finalen. Denne foregik i år i Skanderborg, og blot ni hold var med i denne finale i eliterækken, flere af disse skrækkeligt stærke! Vi fik sandelig 2-2 mod Jetsmark, hvor især Mikael Bachs sejr over Rathlev var flot og seværdig. Også sidste år afsluttedes sæsonen med deltagelse i pokalfinalens eliterække. Det foregik i Svendborg, hvor vi også fik bank!


I august var vi i Skive for at spille vores årlige bymatch. Samme aften spillede imidlertid Viborgs fodboldhold mod West Ham, så det gav nogle afbud til bymatchen! (skulle have bedt fodboldarrangørerne om at finde en anden dag!). Igen vandt Skive, så jeg nøjes med at nævne tre, der vandt begge partier: Jes på toppen over Claes, Matti over en velkendt skoleskakrival samt den lånte Birgit Ditlevsen, der hjalp os denne aften.


Vi fik gang i Hærvejsturneringen med 24 spillere, herimellem Philip Nielsen fra Skive. Peter Graves indledte en fantastisk sæson med at blive Hærvejsmester med 4 af 5. Jacob Graves og Henning Aggergaard tog sig af sejren i gruppe 2 og Søren Poulsen i gruppe 3.


Blot 18 deltagere var med i Efterårsturneringen, der blev afsluttet til jul. Fem runder blev afviklet, og Thomas Højbjerg tog sejren i øverste gruppe. Lars Jensen vandt gruppe 2 og Aksel Ruppert gruppe 3 blandt juniorerne.


Vores klubmesterskab indledtes i januar med den lidt anstrengte betænkningstid 90 minutter til hele partier, ingen ekstra tid ved træk 40 (dog nogle sekunder for hvert træk). Til gengæld fik vi syv herlige runder, og Thomas blev klubmester. Bent Bro vandt gruppe 2 og Anders Bjært, nyt medlem, gruppe 3. I alt deltog 22 spillere.


Holdturneringen kom i gang med fire hold her fra klubben. Viborg 1 var rykket ned i 2. division, men vi vandt rækken foran vore gode naboer fra Skive. Der var lagt op til et finaleopgør til sidst mod Skive, men helt spændende var det ikke. Vi var for langt foran, og vi fik et lidt heldigt 4-4 resultat mod dem. Altså spiller vi næste år i 1. division, og vi får det svært. Peter Graves fuldendte en strålende sæson med at vinde alle syv holdkampe. Også Jacob Graves fik et imponerende resultat med 6 af 7, og han modtog hovedkredsens titel som “Årets Junior”.


Kun tre hold var klar til at spille søndagskampe i hovedkredsens mesterrække: Holstebro 2, Thy og Viborg 2. Derfor prøvede man at afvikle rækken på hverdagsaftener, og så fik man dog rækken fyldt ud med i alt seks hold. Viborg 2 vandt en holdkamp med hele 7-1, så snævre nederlag i de øvrige kampe gav en fin midterplacering. Undervejs vakte det berettiget opmærksomhed, da Erik Laursen fik ram på Ove Kroll fra Thy. Kroll havde vundet alle holdkampe gennem de seneste år, så det var en god skalp til Erik.


Viborg 3 blev placeret i B-rækken, og her består holdene af blot fire spillere. Holdet havde en spændende tvekamp med Kjellerup 2, som vandt rækken kort foran Viborg 3. Viborg 4 var i C-rækken, og de fik nogle hyggelige kampe der. Søren Poulsen vandt alle sine holdkampe, og scorede masser af rating derved.


Egentlig skulle vi have arrangeret 4-bykampen med deltagelse fra Silkeborg, Herning og Skanderborg. Herning meldte forfald, og så fik Skive budet. De fik endda fornøjelsen af at arrangere stævnet, og de tog sig sandelig af den udsatte pokal. Næste sæson foregår det her i Viborg, sandsynligvis en lørdag i oktober.


Marts måned bød på et herligt foredrag, da vi fik besøg af Per Andreasen fra Nørresundby. Sammen med Allan Holst blev der fortalt fra deres respektive skakliv, og siden delte de anstrengelserne ved den påfølgende simultanforestilling. Det var særdeles hyggeligt med god tilslutning på godt tyve tilhørere.


Sidst i marts afviklede vi vores hurtigturnering, denne gang med 32 deltagere og med John Hansen som vinder. Atter ganske vellykket, og tak til Bjarne for at lege turneringsleder og kantinepasser!


Sæsonen blev afsluttet med fem runder i Løvspringsturneringen, hvor der blev spillet med den vante tid med tillæg efter træk 40. Vi spillede i fire grupper med 6 deltagere i hver, altså i alt 24 spillere. Claus Rossen, Jens M Villumsen, Oscar Mosquera og Raksana Rajesh vandt grupperne. Vi glæder os til det nye års udfordringer!Peter Graves syntes, at det var en god beretning Han spurgte desuden formanden, hvad der er sket på landsplan? Claus sagde, at Dansk Skaksalg er lukket, og DSU mangler en sekretær. 9. hovedkreds er steget lidt i antal medlemmer.

Ellers var der ingen bemærkninger til beretningen.


Beretningen blev godkendt.


Ad 3) Aflæggelse af regnskab


Lars Jensen (kasserer) fremlagde årsregnskabet for 2023.


Indtægter kr. 38.503,50
Udgifter kr. 47.571,50
Driftsresultat kr. 9.068,00

Posten ”lokaltilskud” ville forsvinde i næste års regnskab, da klubben ikke længere får lokaletilskud, som følge af, at klubben råder over lokalerne vederlagsfrit.

Bjarne spurgte, om DSU-kontingentet var faldet? Det kunne Lars oplyse, at det ikke var. Et fald i udgiften for DSU-kontingent skyldtes, at klubben har fået rabat i forhold til nye medlemmer ved indbetaling til 9. hovedkreds.


Balance:
Aktiver: I alt 46.698,01 kr., der udelukkende bestod af klubbens bankindestående.
Passiver: I alt 46.698,01 kr., der bestod af en egenkapital på 49.466,01 kr. og forudbetalinger for kontingent på 6.300 kr. samt årets resultat på 9.068 kr., der skulle trækkes fra.

Regnskabet var revideret af Karsten Horslund og Jens Martin Villumsen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

Lars Jensen fremlagde herefter regnskabet for Villy Anlys Fond, der administreres af klubbens bestyrelse:
Indtægter kr. 0
Udgifter kr. 10.593,40
Driftsresultat kr. -10.593,40

Balance:
Aktiver: I alt 89.361,01 kr. (bankindestående)
Passiver: I alt 89.361,01 kr. (en egenkapital på 99.954,31 og årets resultat på 10.593,40 kr., der skulle trækkes fra).
Lars kunne oplyse, at fonden betaler turneringsindskud og kørsel for børnene i klubben.
Regnskabet var revideret af Karsten Horslund og Jens Martin Villumsen. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget.

Ad 4) Kontingentfastsættelse


Lars oplyste om de nuværende kontingenter pr. halvår, der så således ud:

Pensionister: kr. 350,-
Seniorer: kr. 450,-
Juniorer: kr. 200,-
Børn: kr. 200,-
B-medlemmer: kr. 100,-


Bestyrelsen foreslog nye kontingenter som følge af en kontingentstigning til DSU. Forslaget så således ud:
Viborg Skakklub kontingent DSU kontingent 9. HK kontingent Klubbens indtægt
Seniorer 500,- 300,- 40,- 160,-
Pensionister 400,- 250,- 30,- 120,-
Juniorer 300,- 250,- 30,- 20,-
Børn 300,- 195,- 30,- 75,-


Peter Graves foreslog, at seniorer skal betale 600 kr. i stedet for 500 og pensionister 500 kr. i stedet for 400 kr. Formålet skulle være at højne aktiviteterne i klubben og måske skaffe penge til annoncer. Villy Anlys Fond dækkede mange udgifter lige nu, og det ville ikke kunne blive ved.

Claus bemærkede, at egenkapitalen var på ca. 40.000, så der er ikke grund til at hæve kontingentet yderligere, end hvad bestyrelsen allerede havde foreslået.

Bjarne bemærkede, at han var enig med Peter Graves.

Karsten bemærkede, man evt. kunne droppe kørselspenge for at forbedre klubbens økonomi. Han spurgte Lars, om juniorerne var indtægtsgivende, hvis man regnede udgifterne til kørsel med? Det mente Lars ikke.

Jens Martin bemærkede, at egenkapitalen var så god, at vi ikke mangler penge.

Søren Poulsen bemærkede, at folk selv kunne splejse til kørsel og dermed forbedre klubbens økonomi.

Søren Ejdum bemærkede, at det kunne blive svært for folkepensionister at betale et højere kontingent.

Thomas bemærkede, at han syntes, det var rimeligt, at klubben betalte kørselspenge, når man spillede for og repræsenterede klubben i holdturneringen.

Afstemning:

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt. Bestyrelsen ville dog drøfte, om kontingentet skal sættes yderligere op på et senere tidspunkt.


Ad 5. Forelæggelse af budgetoverslag


Lars Jensen fremlagde budgettet for 2023:


Indtægter: kr. 37.450,-
Udgifter: kr. 35.000,-
Driftsresultat: kr. 2.450,-


6. Indkomne forslag


Der var ingen indkomne forslag.


7. Valg


 1. Formand: Claus var på valg og ville gerne genopstille. Der er ingen andre, der vil stille op. Claus blev genvalgt.
 2. Tre bestyrelsesmedlemmer: Bjarne, Børge og Thomas var på valg og ville gerne genopstille. Ingen andre ville opstille. De blev genvalgt.
 3. To suppleanter til bestyrelsen: Karsten Horslund var på valg og ville gerne genopstille. Bent Frederiksen har trukket sig og genopstillede ikke. Claus oplyste, at Ole Simonsen gerne ville opstille, selv om han ikke kunne være her i aften. Ingen andre ville opstille. Begge kandidater blev valgt.
 4. En revisor: Karsten Horslund var på valg og ville genopstille. Karsten blev genvalgt.
 5. Spilleudvalget: Claus fortalte, hvad det går ud på – de fastsætter holdene til holdturneringen. Børge, Thomas og Claus genopstillede. Ingen andre kandidater meldte sig. De blev genvalgt.


Ad 8. Eventuelt

Jens Martin bemærkede, at klubben ikke har haft aftener med hurtigskak. Han synes dog, at året er gået fint, og at turneringsskak er det sjoveste at spille.


Lars bemærkede, at man godt kunne lave noget på holdskakaftener for de spillere, der ikke spiller holdskak. Noget mere organiseret ''end bare hyggeskak. Peter Graves synes, at det er en god ide, men det giver også nogle problemer.


Peter Graves bemærkede, at man kunne have en ikke-ratet turnering. Bestyrelsen gav udtryk for, at der ikke var opbakning til ikke-ratede turneringer.


Claus foreslog, at man måske kunne afholde en tematurnering, fx at alle skal spille en bestemt åbning. Det er dog kun på ideplan indtil videre. Thomas bemærkede, at man fx kunne afholde det i et hurtigturneringsformat et par spilleaftener.


Karsten bemærkede, at der er turneringer rundt omkring, og at medlemmerne kunne være mere opmærksomme på at tage af sted i samlet flok.Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet, da der ikke var yderligere bemærkninger. Claus ledte an med et trefoldigt hurraråb.


Dirigent: Jens M. Villumesen


Referent: Bent Bro Miltersen